top of page

Polityka prywatności

 

Firma Radunix Gromniak sp.j.  zapewnia ochronę informacji powierzonych nam przez naszych klientów, odwiedzających naszą stronę internetową i wszystkich, z którymi się komunikujemy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących standardów ochrony prywatności i danych. Dokładamy starań, aby zachować przejrzystość w zakresie przetwarzania informacji i zobowiązujemy się do spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nasza polityka prywatności podlega odpowiedniej aktualizacji w celu zapewnienia ciągłej zgodności z RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz informacje finansowe w następujących celach: 

  • zawarcia i realizacji umowy;

  • świadczenia usług;

  • komunikacji biznesowej z klientami/kontrahentami;

  • prowadzenie działalności, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa;

  • archiwizacji;

  • spełnienia wymagań prawnych krajowych i unijnych.

Przetwarzamy dane osobowe tylko w powyższych celach. Dane te udostępnione wyłącznie osobom upoważnionym do ich przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

  • obowiązek wykonania postanowień umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

  • obowiązek wypełnienia wymagań prawnych, ciążących na administratorze;

  • konieczność, wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora (np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski);

  • udzielona zgoda.

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych
Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym stronom trzecim za zgodą właściciela danych osobowych lub tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo do celów takich, jak wykonywanie zobowiązań umownych i (lub) spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych. 

Prawa właściciela danych
Właściciele danych mają, wynikające z RODO prawa, dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, takich jak prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych (o ile wcześniej taką zgodę wyraził) oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przechowywanie informacji
Informacje są przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały zebrane, oraz aby spełniać wymogi prawne i wewnętrzną politykę przetwarzania danych osobowych.

bottom of page