top of page

Oświadczenie Administratora Danych

W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radunix Gromniak spółka jawna z siedzibą przy ul. Unisławy 13cd, w Szczecinie, kod pocztowy: 71-402, tel.: 914227762; adres e-mail: info@radunix.com.pl.

 2. Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane niezbędne do realizacji umów.

 3. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. 

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej a także na adres e-mailowy Przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych: rodo@radunix.com.pl, tel. 914233124.

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.

 9. Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.

 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page